Pomiń nawigację

Rejestracja

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w Lokalnym Systemie Informatycznym (zwanym dalej: LSI2021+) do obsługi programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. dostarczenia usług umożliwiających prawidłowe przygotowanie i obsługę wniosków o dofinansowanie, ich rejestracje i dokonanie oceny, komunikacji, monitoringu, ewaluacji, kontroli, prowadzenia statystyk, obsługi zgłoszeń wsparcia, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w tym zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027;
  2. realizacji programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027;
  3. dochodzenia praw przed sądem;
  4. archiwizacji.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem: Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail:inspektor.ochrony@umww.pl.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP i e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl
 5. Podanie danych osobowych niezbędnych do rejestracji w LSI2021+ jest dobrowolne, ale niezbędne przy rejestracji konta w LSI2021+. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji celów dla których dane osobowe są zbierane w LSI2021+. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uzyskania dofinansowania z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
 6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika to z wymogu prawa, lub gdy dane są już niepotrzebne do przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną o ile przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile uważają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
 13. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora danych osobowych w zakresie serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych.
 14. Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w LSI2021+ w celu monitoringu prawidłowości wypełniania wniosków, informowaniu o terminach oraz blokowaniu możliwości złożenia wniosku.
 15. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.
 16. Przetwarzane w LSI2021+ dane osobowe oraz wniosek o dofinansowanie będą udostępnione m.in.:
  1. podmiotom dokonującym oceny, ekspertyzy, jak również podmiotom zaangażowanym, w szczególności w: proces audytu, ewaluacji i kontroli Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, jak również dane osobowe mogą zostać wykorzystane na potrzeby ogłoszenia w formie elektronicznej lub innej właściwej formie – wyników oceny i naboru wniosków o dofinansowanie, zgodnie z nałożonymi na Instytucje Zarządzającą Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 obowiązkami na podstawie m.in.: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. i ustawy wdrożeniowej.
 17. Państwa dane osobowe będą ujawniane następującym odbiorcom danych:
  1. Wykonawcy systemu LSI 2021+ (w związku z realizacją zamówienia publicznego na „opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego 2021+ służącego do obsługi programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”);
  2. Instytucjom Pośredniczącym w realizacji Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027,
wczytywanie... Wczytywanie danych. Proszę czekać
strzałka w dółwczytuję
strzałka w dółwczytuję